Q-MAM
Strefa kreatywnej nauki

Regulamin

REGULAMIN PLATFORMY Q-MAM

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 

 • Użytkownikach, oznacza to zarejestrowanych użytkowników Platformy Q-MAM
 • Platformie, oznacza to Platformę Edukacyjną Q-MAM
 • Właściciela platformy, oznacza to Szkołę Jagiellończyk Spółką z o.o. organizację pożytku publicznego zarejestrowaną przy ul. Skalmierzyckiej 2a, 62-800 Kalisz, Polska,             NIP 6182146071, REGON 302697295
 • Wyzwaniu, oznacza to stworzenie uczniom klas 0-12 możliwości podzielenia się swoimi umiejętnościami, doświadczeniem, wiedzą oraz kreatywnością z innymi Użytkownikami poprzez nagranie filmu dowolną techniką na zadany temat,
 • Zespół Ekspercki, oznacza to osoby wyznaczone przez Właściciela Platformy do wybrania filmów,  które zdaniem Zespołu Wyzwania najlepiej odpowiadają na Wyzwanie. W jego skład wchodzą nauczyciele przedmiotowi oraz inne osoby powołane przez Właściciela Platformy,
 • Banku Nagród, oznacza to zakładkę umieszczoną na Platformie, w której znajdują się nagrody do wyboru przez Uczestnika w formie wymiany na Q-MONETY,
 • Q-MONETY, oznacza to punktu przyznane Uczestnikowi przez Zespół Ekspercki każdorazowo za umieszczenie jego filmu na Platformie

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Platforma internetowa Q-MAM jest bezpłatnym narzędziem edukacyjnym, z którego mogą korzystać zalogowani Użytkownicy.

2. Rejestracja na platformie jest bezpłatna, a każda osoba niepełnoletnia przed rejestracją zobowiązana jest do otrzymania zgody od rodzica lub prawnego opiekuna na:

 • Rejestrację na Platformie,
 • Umieszczenie na Platformie filmów edukacyjnych nadesłanych przez niepełnoletniego Użytkownika,
 • Zgody na wykorzystanie wizerunku niepełnoletniego Użytkownika, użytego w umieszczonych na Platformie filmach przesłanych w oryginalnej formie przez niepełnoletniego Użytkownika,

3. Warunkiem rejestracji na Platformie jest potwierdzenie faktu zapoznania się i zaakceptowania niniejszego Regulaminu przez Uczestnika lub rodziców/prawnych opiekunów niepełnoletniego Uczestnika.

4. W rejestracji należy podać następujące dane: 

 • rejestracja ucznia: Imię lub Nickname, klasę i szkołę, do której chodzi niepełnoletni Użytkownik;
 • rejestracja nauczyciela: Imię lub Nickname, szkołę i jedną z klas, w której uczy nauczyciel,
 • rejestracja rodzica: Imię lub Nickname, szkołę i klasę, do której chodzi jego dziecko.

5. Podany Nickname nie może być obraźliwy, wulgarny lub niezgodny z ogólnie przyjętymi zasadami dobrego obyczaju. Właściciel Platformy zastrzega sobie prawo do usunięcia Użytkownika posługującego się Nicknamem, który narusza powyższą zasadę. 

6. Szkoła niepełnoletniego Użytkownika podana w rejestracji bierze udział w plebiscycie Kreatywnej Szkoły, który odbywa się raz na rok na następujących zasadach:

7. Uczeń, którego praca ukaże się na platformie otrzymuje punkt dla siebie i swojej szkoły. 

8. Punkty dodawane są automatycznie, a ich ilość jest jawna dla każdego zalogowanego Użytkownika i pokazuje się w formie rankingu na profilu każdego Użytkownika.

9. Ranking każdorazowo zamykany jest w dniu 1 czerwca o godz. 23.59, a szkoła, która znajdzie się na pierwszym miejscu rankingu otrzymuje tytuł Kreatywnej Szkoły Roku. 

10. Nagrodzona szkoła otrzymuje puchar okolicznościowy i list gratulacyjny. Nagroda dostarczana jest do dnia zakończenia bieżącego roku szkolnego.

11. Sponsorem pucharu oraz jego przesyłki jest Właściciel Platformy,

12. Nagroda nie może być wymieniona na ekwiwalent pieniężny.

13. Podana w rejestracji klasa automatycznie sugeruje aktualne i zakończone Wyzwania dodane w danej klasie,  które wyświetlają się na profilu Uczestnika. 

14. Podany w rejestracji adres e-mail może zostać użyty przez Właściciela Platformy do komunikacji w przypadku:

 • otrzymania nagrody (zapytanie o adres do wysyłki nagrody, komunikacja ogólna),

Informacji o nałożeniu kary za nieprzestrzeganie zasad niniejszego Regulaminu.

15. Właściciel Platformy zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby filmy umieszczane na Platformie nie zawierały treści obraźliwych lub niedozwolonych prawem, a ich zawartość merytoryczna była zgodna z najlepszą wiedzą Zespołu Eksperckiego.

16. Niniejszy regulamin może ulec zmianie. O treści zmian regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Właściciela Platformy wiadomości o zmianie Regulaminu na stronie głównej Platformy przez okres, co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Użytkownik, który nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Właściciela Platformy poprzez korespondencję e-mail z prośbą o usunięcie konta Użytkownika z Platformy.

17. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, unieważnienia lub przesunięcia terminów Wyzwania.

18. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z rejestracji przesyłając prośbę o wyłączenie konta na podany na Platformie korespondencyjny adres e-mail.

 

ZASADY UDZIAŁU W WYZWANIACH PLATFORMY Q-MAM:

 1. W Wyzwaniach mogą wziąć udział tylko zalogowani, niepełnoletni Użytkownicy klas 0-12.

2. Użytkownicy mogą wziąć udział w dowolnej ilości wyzwań wybierając dowolne kategorie wyzwań (przedmiot, klasa) z zastrzeżeniem, iż do każdego Wyzwania Użytkownik może wysłać maksymalnie jeden film.

3. Aby wziąć udział w Wyzwaniu, użytkownik wysyła film w określonym dla każdego Wyzwania czasie. Spóźnienie w czasie powoduje wykluczenie z możliwości wysłania filmu.

4. Użytkownik wysyłając film jest zobowiązany zadbać o jego treść i użyte materiały w tym:

 • przestrzeganie zasad dobrych obyczajów,
 • nienaruszanie zasad obowiązującego prawa,
 • nienaruszenie zasad plagiatu oraz nieużywanie treści objętych prawami autorskimi (np. muzyka)

5. Po zamknięciu możliwości przesyłania filmów (określone terminem), Zespół Ekspercki dokonuje wyboru od jednego do trzech najlepszych zgodnie z następującym kryterium:

 • film nie zawiera wulgarnych lub nieprzyzwoitych treści oraz nie narusza zasad obowiązującego prawa w tym praw autorskich,
 • jakość dźwięku i obrazu jest wystarczająca, aby treść była zrozumiała,
 • w treści zawarte są informacje z Notatki dla Nauczyciela oraz wszystkie inne, które autor filmu uznał za ważne bądź interesujące dla danego tematu, a które Zespół Wyzwania uznał za merytoryczne,
 • czas trwania filmu (każde wyzwanie powinno stanowić zwięzłą informację) 
 • kreatywność. 

6. Nagrody.

a) Każdorazowo w Wyzwaniu nagradzane są od jednego do trzech filmów, a ich twórcy otrzymują nagrodę w postaci 1 Q-Monety,  która pojawia się na profilu Użytkownika tuż po rozstrzygnięciu Wyzwania,

b) Użytkownik wymienia Q-Monety na dowolne nagrody umieszczone w Banku Nagród, zgodnie z wartością - ilością Q-Monet przypisaną do każdej nagrody.

c) Po wyborze nagrody, Użytkownik jest zobowiązany do podania adresu, na który wysyłana jest nagroda poprzez korespondencję e-mail.

d) Koszt wysyłki nagrody ponosi Właściciel Platformy.

e) Q-Monety oraz nagrody nie mogą być wymieniane na ekwiwalent pieniężny.

f) Z chwilą wydania Q-Monety Użytkownikowi (umieszczenia symbolu Q-Monety na profilu Użytkownika), Właściciel Platformy nabywa nieodpłatnie majątkowe prawa autorskie do filmu nadesłanego przez Użytkownika na następujących polach eksploatacji:

 • umieszczenie na Platformie jako nieodpłatny film edukacyjny (tutorial) dla wszystkich zalogowanych Użytkowników,
 • umieszczanie na Platformie w postaci filmu promocyjnego dla niezalogowanych użytkowników.

7. Kary.

Firmy, w których użyte będą obraźliwe, wulgarne treści lub treści niedozwolone prawem w tym prawem autorskim, będą odrzucane z Wyzwania, a za nieprzestrzeganie zasad dobrych obyczajów i naruszenie przepisów prawa Zespół Ekspertów może przyznać następujące kary:

 • ostrzeżenie pisemne,
 • czasowe zablokowanie konta,
 • zablokowanie konta bez możliwości ponownego przywrócenia praw Użytkownika.  

 

PRAWA AUTORSKIE I INNE 

1.Akceptując warunki niniejszego Regulaminu niepełnoletni Uczestnik oświadcza, a jego rodzic/prawny opiekun potwierdza, iż nadesłane przez Uczestnika filmy stanowią jego własność intelektualną, nie są plagiatem i nie zawierają treści chronionych prawem autorskim i nie naruszają prawa osób trzecich.

2. Niepełnoletni Uczestnik przesyła dobrowolnie film na Platformę za zgodą swoich rodziców/prawnych opiekunów.

3. Przesyłając film na platformę niepełnoletni Uczestnik, za wiedzą i zgodą swoich rodziców/prawnych opiekunów dobrowolnie wyraża zgodę na upublicznienie filmu na Platformie.

4. Właściciel Platformy nie bierze odpowiedzialności za zawartość nadesłanych filmów.

5. Nadesłanie prac w ramach Wyzwania jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem wszelkich autorskich praw majątkowych na Właściciela Platformy do wykorzystania nadesłanych prac lub ich części na wszystkich polach eksploatacji, tj.:

 • w zakresie umieszczenia nadesłanych prac na Platformie w strefie dla zarejestrowanego Użytkownika oraz na stronie głównej Platformy
 • w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

6. Autor wyraża zgodę na publikację jego pracy na nośnikach elektronicznych oraz w mediach społecznościowych, a także na wykorzystanie pracy w celach promocyjnych i statutowych Właściciela Platformy.

7. Wyłącznym właścicielem umieszczonych na PLATFORMIE Q-MAM treści intelektualnych jest Szkoła Jagiellończyk spółka z o.o. (Właściciel Platformy). Kopiowanie, rozpowszechnianie oraz powielanie zawartych na Platformie treści jest niedozwolone.