Q-MAM
Strefa kreatywnej nauki

RODO

Polityka prywatności platformy Q-MAM

 

 1. Administratorem danych podanych przez Uczestnika konkursu jest Szkoła Jagiellończyk Spóła z o.o. zarejestrowana przy ul. Skalmierzyckiej 2a, 62-800 Kalisz. Oraz firma Hekko.pl jako dostawca usługi hostingowej na której funkcjonuje platforma Q-mam.
 2. Inspektorem Danych Osobowych w Szkole Jagiellończyk Spółce z o.o. jest pan Maciej Andersz tel: 502-557-981
 3. Dane osobowe podane przez Uczestnika konkursu, będą̨ przetwarzane w celu:
 • organizacji i promocji Platformy Edukacyjnej Q-MAM i przeprowadzenia Wyzwania na w/w Platformie zgodnie z art. Art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i wykonania umowy) – Dane Osobowe niezbędne do założenia i obsługi Konta użytkownika.
 • dochodzenia roszczeń i obrona przed roszczeniami wynikającymi z zawartej umowy lub związanych ze świadczeniem usług, w tym windykacja należności, prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych- Art. 6 ust. 1 lit. f – 
 • Wsparcie użytkowników w korzystaniu z platformy
 • Umożliwienia Uczestnikom wzięcia udziału w Wyzwaniu,  - Art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i wykonania umowy- świadczenia usługi korzystania z platformy Q-MAM)
 • Umożliwienia przeprowadzenia Wyzwania, Art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i wykonania umowy- świadczenia usługi korzystania z platformy Q-MAM)
 • Opublikowania na Platformie Edukacyjnej Q-MAM nagrodzonych prac, Art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i wykonania umowy- świadczenia usługi korzystania z platformy Q-MAM
 • archiwizacji opublikowanych prac.
 • rozwiązywanie problemów technicznych- Art. 6 ust. 1 prawnie uzasadniony interes Jagiellończyk, polegający na ochronie praw Jagiellończyk i Użytkownika
 1. Dane mogą być udostępniane fundatorom nagród w celu dopełnienia wymogów formalnych związanych z otrzymaniem nagród  zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie (tylko jeżeli ma zastosowanie, inaczej jest to dozwolone tylko na podstawie odrębnie wyrażonej zgody
 2. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą :

-  Fundatorzy nagród

- Szkoła Jagiellończyk Spółka z o.o.

 

 1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody przez Użytkowników i/lub ich prawnych opiekunów (w przypadku niepełnoletnich użytkowników).
 2. Dane osobowe przetwarzane  przez Adminstratora będą przechowywane dla:
 • organizacji i promocji Platformy Edukacyjnej Q-MAM i przeprowadzenia Wyzwania na w/w Platformie zgodnie z art. Art. 6 ust. 1 lit. b - Do momentu zakończenia świadczenia usługi.
 • Dochodzenia roszczeń i obrona przed roszczeniami wynikającymi z zawartej umowy lub związanych ze świadczeniem usług, w tym windykacja należności, prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych- Art. 6 ust. 1 lit. f – Do ostatniego dnia roku kalendarzowego następującego po upływie 3 lat od momentu zakończenia świadczenia usługi
 • Wsparcie użytkowników w obsłudze konta użytkownika - Do momentu zakończenia świadczenia usług
 • umożliwienie Uczestnikom wzięcia udziału w Wyzwaniu,  - Art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i wykonania umowy- świadczenia usługi korzystania z platformy Q-MAM) Do ostatniego dnia roku kalendarzowego następującego po upływie 3 lat od momentu zakończenia świadczenia usługi
   
 • umożliwienie przeprowadzenia Wyzwania, Art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i wykonania umowy- świadczenia usługi korzystania z platformy Q-MAM)
  Do ostatniego dnia roku kalendarzowego następującego po upływie 3 lat od momentu zakończenia świadczenia usługi
   
 • opublikowanie na Platformie Edukacyjnej Q-MAM nagrodzonych prac, Art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i wykonania umowy- świadczenia usługi korzystania z platformy Q-MAM) Do ostatniego dnia roku kalendarzowego następującego po upływie 3 lat od momentu zakończenia świadczenia usługi
 • archiwizację opublikowanych prac.
 • rozwiązywanie problemów technicznych- Art. 6 ust. 1 prawnie uzasadniony interes Jagiellończyk, polegający na ochronie praw Jagiellończyk i Użytkownika - Do ostatniego dnia roku kalendarzowego następującego po upływie 3 lat od momentu zakończenia świadczenia usługi
 1. Osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator, mają prawo do: 
 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
   
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej; 
   
 • ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 
   
 • wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) 
   
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do utworzenia konta użytkownika na platformie Q-MAM,  umożliwienia Administratorowi zorganizowania Wyzwania, powiadomienia laureatów o przyznaniu nagród oraz przetwarzaniem danych w związku z prowadzoną działalnością edukacyjną w ramach prowadzenia i administrowania Platformy Edukacyjnej Q-MAM.
 2. Administrator nie przetwarza danych osobowych uczestników Wyzwania w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 
   

________________________________________
[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanego dalej RODO;
[2] ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r. poz. 217 ze zm.)